Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Werkingssfeer
 • 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes en overige overeenkomsten waarbij ReFit B.V. diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever waarop ReFit B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 3. In geval van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. ReFit B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de afgeweken bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 2: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: de wederpartij van ReFit B.V.
 • Opdrachtnemer: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, ReFit B.V.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht.
 • Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
 • 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • 2. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; de offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 • 3. De prijzen in genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • 4. De overeenkomst komt uitsluitend tot stand na rechtsgeldige ondertekening door beide partijen.
Artikel 4. Rechten en verplichtingen
 • 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden (met inachtneming van de gestelde en te stellen eisen in de wet) verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om de normen en prestatie indicatoren in de overeenkomst te realiseren.
 • 2.Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van haar in de overeenkomst neergelegde verplichting, gebruik te maken van derde(n).
 • 3. De door opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) kan werkzaamheden verrichten op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie. De opdrachtgever draagt zorg voor de door die derde(n) in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derde(n), die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 • 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en op overeengekomen wijze aan opdrachtnemer worden verstrekt.
 • 6. Opdrachtgever zal alle redelijke aanwijzingen van opdrachtnemer opvolgen.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
 • 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Partijen stellen elkaar zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.
 • 3. Opdrachtnemer zal aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst, welke overschrijding van de vergoeding dat tot gevolg heeft.
Artikel 6. Uitvoeringstermijn
 • 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd, welke partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zullen overeenkomen.
 • 2. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 • 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld.
 • 4. Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, niet meer gehaald kunnen worden.
Artikel 7. Tarieven
 • 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief per jaar overeenkomen.
 • 2. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van losse verrichtingen. Het tarief van de losse verrichtingen wordt berekend volgens het tarievenoverzicht, welk overzicht voor ieder kalenderjaar 1 januari als ingangsdatum zal hebben.
 • 3. Bij het jaarlijks vaststellen van het tarief of het tarievenoverzicht, houdt opdrachtnemer rekening met ontwikkelingen in de markt.
 • 4. Het tarievenoverzicht zal telkenmale voorafgaand schriftelijk aan opdrachtgever worden medegedeeld. Uitsluitend indien de tarieven uit dit tarievenoverzicht meer dan 10% ten opzichte van de laatst geldende tarieven stijgen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden tegen het einde van het lopende contractjaar dan wel tegen het einde van de eerst opvolgende maand indien het bericht van tariefsverhoging eerst is ontvangen in de laatste maand van het lopende contractjaar.
 • 5. Alle aangeboden tarieven zijn in euro en exclusief BTW.
Artikel 8. Betaling
 • 1. Betaling door opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • 2. De betalingstermijn geldt als fatale termijn. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. Voorts is opdrachtnemer gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten.
 • 3. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De eventueel door opdrachtnemer aan derden verschuldigde incassokosten worden gefixeerd op het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
Artikel 9. Onderzoek
 • 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 • 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 • 1. Opdrachtnemer aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken in de uitvoering van de overeenkomst door schuld of toedoen van opdrachtgever of derde(n) waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is.
 • 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • 3. Opdrachtnemer is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld.
 • 4. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan zal die aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan tot ten hoogste creditering van het factuurbedrag (exclusief BTW) van het niet of onjuist uitgevoerde gedeelte.
 • 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade en/of gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en imagoschade.
 • 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derde(n).
Artikel 11. Overmacht
 • 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting dan wel van een onrechtmatige daad, indien deze niet aan haar kan worden toegerekend. Hiervan is sprake indien de tekortkoming niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. De overeenkomst kan in dit geval niet worden ontbonden door de opdrachtgever.
 • 2. Van een niet toerekenbaarheid wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder zijn in ieder geval begrepen ziekte van het personeel, onverwachte verkeersstagnatie, storingen bij opdrachtnemer of in dat van een van de toeleveranciers of ingeschakelde derde(n), overheidsmaatregelen.
Artikel 12. Vrijwaring
 • 1. Indien opdrachtnemer ter zake van enige schade of gedeelte van het schadebedrag waarvoor zij krachtens de opdracht respectievelijk deze voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn indien die schade door opdrachtgever werd geleden, door een derde(n) aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever opdrachtnemer ter zake volledig vrijwaren en opdrachtnemer alles vergoeden wat opdrachtnemer aan deze derde(n) dient te voldoen.
 • 2. Opdrachtgever is tevens verplicht opdrachtnemer te vrijwaren voor schade van en/of boetes, vorderingen, dwangsommen en andere maatregelen van overheidswege. Deze inschrijvingsverplichtingen van opdrachtgever gelden tevens voor de bestuurders en werknemers van opdrachtnemer.
Artikel 13. Intellectueel eigendom
 • 1. Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door opdrachtnemer opgesteld document, blijft dat recht bij opdrachtnemer rusten.
 • 2. Indien partijen tijdens de looptijd van de overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol, enige werkwijze of enig ander door opdrachtnemer opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuw handboek, een nieuwe handleiding, een nieuw protocol, een nieuwe werkwijze of enig ander nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij opdrachtnemer rusten. Voor zover nodig, zal opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht in het kader van de overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.
Artikel 14. Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding
 • 1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van de toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van opdrachtnemer is het reglement Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 • 2. Partijen zullen alle informatie, kennis, gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derde(n) kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.
 • 3. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde(n) is verstrekt, zonder dat die derde(n) daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij vóór de openbaarmaking, met de andere partij overleggen over de vorm en inhoud van de openbaarmaking.
 • 4. Partijen zullen de geheimhoudingsverklaring ook opleggen aan hun werknemers en derde(n), die voor hen zullen werken.
 • 5. De geheimhoudingsverklaring zal naar verloop of beëindiging van de overeenkomst voor een periode van twee jaar van kracht blijven.
Artikel 15. Duur van de overeenkomst
 • 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals beschreven in de overeenkomst van opdracht.
 • 2. De overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden indien: - de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat. - de andere partij in liquidatie verkeert, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt.
 • 3. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtnemer is het opdrachtgever niet toegestaan haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde(n) over te dragen, welke toestemming opdrachtnemer niet op onredelijke gronden zal onthouden.
 • 4. Hetgeen bepaald in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is leidend boven hetgeen bepaald in deze algemene voorwaarden. Op alles dat niet beschreven staat in de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • 5. Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen alle eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Van het bepaalde in de overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 • 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel overeenkomst volledig van kracht blijven en zal opdrachtnemer nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen formuleren, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van het nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 • 7. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.
Artikel 16. Toepasselijk recht
 • 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of overeenkomst, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation. Door beide partijen zal een onafhankelijk mediator worden aangewezen om het geschil op te lossen waarbij de kosten van mediation door beide partijen worden gedeeld.
 • 2. Als het geschil niet met behulp van mediation is opgelost, dan zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch. Opdrachtnemer is ook gerechtigd geschillen aan een andere wettelijk bevoegde rechtbank voor te leggen.
 • 3. Op de offerte en overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Klant aan het woord

De rapportages uit het gebruiksvriendelijke verzuimsysteem geven ons inzicht in ons ziekteverzuim. ReFit is laagdrempelig en er zijn korte communicatielijnen. Ik voel hun persoonlijke aandacht en betrokkenheid.
De verzuimbegeleiding van al onze medewerkers hebben wij uitbesteed aan ReFit. Door het eigenrisicodragen krijgen we de kosten van verzuim veel beter inzichtelijk en ReFit neemt ons veel werk uit handen